Kto może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

W związku z wejściem w życie nowelizacji do tak zwanej ustawy lutowej, osoby ubiegające się o odszkodowanie za represje związane z walką o utrzymanie niepodległości bytu Państwa Polskiego w czasach komunizmu, mogą w ciągu dziesięciu lat od otrzymania decyzji o unieważnieniu wyroków i orzeczeń sądowych składać wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

W wielu sytuacjach wypłacane jest odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

Tekst ustawy wyjaśnia, że osobom, wobec którym stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 roku w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji.

Sprawy tego typu rozpatruje sąd wojewódzki lub wojskowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby represjonowanej, lub który wydał wyrok. Osobie represjonowanej z orzeczonym unieważnieniem wyroku lub decyzji należy się odszkodowanie i zwrot mienia, lub rekompensata za poniesione straty, które wypłaca Skarb Państwa. Koszty postępowania sądowego również opłacane są przez Skarb Państwa. Jeśli osoba nie żyje, wypłacane jest odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych, mogą się o nie również ubiegać małżonkowie, rodzeństwo i rodzice osoby poszkodowanej.

Kto może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Proces związany z unieważnieniem wyroków i decyzji sądowych czy innych organów oraz wypłatą odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego jest dosyć skomplikowany.

Możemy jednak uzyskać pomoc adwokata, który pomoże kompletować potrzebną dokumentację, a także składać odpowiednie wnioski do właściwych sądów. Możemy również liczyć na przedstawicielstwo przed sądem, jeśli walczymy o odszkodowanie dla osób represjonowanych.

Aby uzyskać odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych należy przede wszystkim uzyskać unieważnienie orzeczenia lub wyroku wydanego za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.